ประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านและห้องสมุด

3 กันยายน 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรับการประเมินโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและการประเมินห้องสมุด โดยคณะกรรมการสหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม