โครงการเผยแพร่ความรู้กฏหมายแก่ประชาชนการคุ้มครองสิทธิผู้ติดเอดส์

30 สิงหาคม 2561 โรงเรียแม่ปะวิทยาคมร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด) จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนการคุ้มครองสิทธิผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยได้รับความรู้ทางการแพทย์ การดูแลและป้องกันตนเองจากทีมแพทย์และผู้ดูแลคนไข้จากโรงพยาบาลแม่สอด รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม