โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเด็กและเยาวชนเมืองแม่ปะ

15 สิงหาคม 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ปะ กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเด็กและเยาวชนเมืองแม่ปะ ประจำปีงบประมาณ 2561 รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม