กิจกรรมอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

8 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 /1 เข้ารับการอบรมโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครฯ ตามแนวไทยยั่งยืน ครั้งทีี 9/2561 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม