ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินติดตามเชิงประจักษ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน