รับมอบผลผลิตจากการร่วมกิจกรรมปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติฯ