นักเรียนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนดีศรีสังคม