รับการประเมินเชิงประจักษ์ ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประเภททีม