ร่วมกับชุมชนตำบลแม่ปะสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยแม่ปะแล้ง