โครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน