ได้รับธงเขียว โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะที่ดี best practice ประจำปีงบประมาณ 2560