การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบชวนพาทีชี้ประเด็น สพม.38