รับมอบข้าวสารจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด